กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ

หางาน ค้นหางาน กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ

ไทย – ือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง 4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Email : finance.pcd@hotmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ทีฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน : อรภัสร์ชญา สุขประเสริฐพิธา ฝ่ายคลังและพัสดุ [ finance(dot)pcd@hotmail.com ] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2026-7 ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2559…ามใบสำคัญคู่จ่ายชดใช้ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ (บย.) 4) สนับสนุนการบันทึกการรับ – ส่ง หนังสือ เข้า – ออกผ่านระบบ e-สารบรรณ 5) สนับสนุนการสแกนเอกสารด้านการเงินและบัญชีจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชีหรือการเงิน การธนาคาร) เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี 3. มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อน…

23 November 2016 | 6:16 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments