กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รับสมัครงาน กำลังหางาน กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ำรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำงบให้คณะกรรมการตรวจรับเงินประจำวันตรวจสอบ (10) ปรับปรุงบัญชี ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และจัดทำรายงานการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือป…ระชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี 180 คะแนน – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เก…

3 February 2017 | 7:47 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments