กรมสรรพากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

สมัครงาน หางานใหม่ กรมสรรพากร เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ไทย – กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา…รณาคำร้อง คำขอหรือเรื่องราวอื่น ๆ ในชั้นต้น เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตามที่ยื่นเรื่องขอไว้ (2) เก็บรักษาหรือค้นหาหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการ และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา (3) ควบคุม ตรวจสอบโรงงานในด้านการผลิต การบรรจุภาชนะ การปิดแสตมป์อากร การขนส่งและการจัดจำหน่าย เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตในการดำเนินงาน (4) เร่งรัดภาษีอากรค้าง พิจารณาคืนภาษี ยกเว้นภาษี หรือเรียกค่าปรับ เพื่อเรียกเก็บภาษี (5) รับเบิกจ่าย เก็บรักษา นำส่งเงิน แสตมป์อากรและแบบพิมพ์ ออ…

15 May 2016 | 6:17 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments