กรมเจ้าท่า เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

งาน กำลังหางาน กรมเจ้าท่า เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

ไทย – าระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ (8) ควบคุมการทำสัญญาและเลิกจ้างลูกเรือ (9) ตรวจสอบท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ประจำท่าเทียบเรือให้มีความปลอดภัยในการนำเรือ เข้าเทียบท่า และตรวจสอบการขอต่ออายุการใช้ท่าเทียบเรือประจำปี (10) ตรวจสอบและลงนามรับรองปูมปากเรือ (Deck Log Book) ก่อนพิจารณาออกสมุดปูมปากเรือใหม่ (11) บริหารเขตท่าเรือและกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือทะเล และการให้บริการช่วยเหลือเรือที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวาง…วจพิจารณาการขออนุญาตกระทำและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตขุดลอก ดูดทราย หรือทิ้งดินอับเฉา ตลอดจนสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดลงในแม่น้ำลำคลองที่มีการเดินเรือ ยกเว้นส่วนที่ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (3) พิจารณาการขออนุญาตจอดเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตราย การขออนุญาตใช้เรือทำการบรรทุกและลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดความปลอดภัย (4) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินเรือ สอบสวน พิจารณาความผิดเ…

15 October 2016 | 3:47 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments