กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รับสมัครงาน งานใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์ – กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน 2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแ…ายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 2.ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดกิจการการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่รับโอน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดา…

10 December 2016 | 7:56 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments