กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

สมัครงาน หางาน กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ตำบลทัพไทย, อำเภอตาพระยา, จังหวัดสระแก้ว – สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานด้านบริการ, จัดสถานที่ภายใน และรักษาความสะอาดของอาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ – ดูแลห้องระบบโสตในห้องเรียน ห้องประชุม และห้องถกแถลงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ – รับผิดชอบงานด้านโยธา, ไฟฟ้า, ประปา, ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกณฑ์การประเมิน : เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันเสาร์ท…กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : ตามแนบ บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. – ม.6 รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในระหว่างเป็นพนักงานราชการ 1.2 เป็นผู้เลื่อม…

18 January 2017 | 2:08 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments