ขยายเวลารับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งาน มองหางาน ขยายเวลารับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ไทย – ละทรัพยสิน (4) ดานบริหารทั่วไป (5) ดานการพัฒนานักเรียน (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 3. การประเมินผูสมัคร คณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะคัดกรองผูสมัครที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมจํานวนหนึ่ง โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานในอดีต จากนั้นอาจจะพิจารณาเชิญผูที่ผานการคัดกรอง รอบแรก ตามความเหมาะสม มาสัมภาษณและเสนอแนวคิดในการปฏิบัติหนาที่และประเมินโดยใชแบบประเมินผล ทายเอกสารฉบับนี้ 4. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือน รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดร…ับการสรรหามาจากเจาหนาท่ีกลุมครู หรือเจาหนาท่ีกลุม ปฏิบัติการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการพิจารณาใหดํารง ตําแหนงตออีกได โดยไดรับอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมที่ครองอยูและไดรับเงินประจําตําแหนงไมเกิน 25,000 บาทตอเดือน รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ไดรับการสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษาของโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณจะมีวาระการดํารงตําแหนงตามสัญญาจาง โดยไดรับอัตราเงินเดือนไมเกิน 122,000 บาท รองผูอํานวยการโรงเรียน…

9 September 2017 | 7:27 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments