คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

รับสมัครงาน ค้นหางาน คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

จังหวัดสงขลา – 1 งานสอน สอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยครอบคลุมภาระงาน การวัดและประเมินผลในรายวิชาที่สอน 2 งานแต่งและเรียบเรียงตำรา และผลิตสื่อการสอน 3 งานวิจัย 4 งานบริการวิชาการ 5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: คุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ และได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทา…งภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6714 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 15.30 น. กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภ…

14 June 2016 | 10:19 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments