คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

รับสมัครงาน งานใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยา – อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ และได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ 2. ภาระงานที่ต้อง…ปฏิบัติ 2.1 งานสอน สอนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยครอบคลุมภาระงานการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่สอน 2.2 งานแต่งและเรียบเรียงตำรา และผลิตสื่อการสอน 2.3 งานวิจัย 2.4 งานบริการวิชาการ 2.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ 3. อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท 4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่รับส…

14 June 2016 | 4:45 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments