ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ ครูโลจีสติกส์ ครูช่างยนต์

สมัครงาน ค้นหางาน ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ ครูโลจีสติกส์ ครูช่างยนต์

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป – อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ตำบลบ้านฉาง, อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง – โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ(บ้านฉาง) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้งสามรอบ โดยในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอักษรพัทยาได้รับรางวัลพระราชทาน และปีกา…รศึกษา 2554 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน สวัสดิการ – สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ – สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ระหว่างทดลองงาน – อาหารกลางวันฟรี – ชุดทำงาน – ทัศนศึกษาประจำปี – เงินกู้ฉุกเฉิน – ฯลฯ ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ ครูโลจีสติกส์ ครูช่างยนต์ รายละเอียดของงาน บรรณารักษ์, ครูอนุบาล, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ดนตรีไทย, ศิลปะ, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, นาฏศิลป์, การโรงแรม, ครูผู้ช่วย…

6 October 2018 | 10:44 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments