ครูสอนภาษาไทยมัธยมต้น-ปลาย (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)

งาน งานว่าง ครูสอนภาษาไทยมัธยมต้น-ปลาย (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)

กรุงเทพฯ – ี่ไม่มีการประชุม และ 07.30 น. 16.15 น. กรณีที่เป็นวันประชุม (วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี) การลากิจ การลาป่วย สามารถลากิจและลาป่วยได้ภาคเรียนละ 2 วัน รวมอย่าง 4 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี (โดยปกติสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค 2561) ปีการศึกษา 2559 มี 2 เทอม เทอม 1 คือ สิงหาคม 60 – ธันวาคม 60 เทอม 2 คือ มกราคม 61 – มิถุนายน 61 คุณสมบัติผู้สมัคร : ปริญญาตรีทางด้านการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย มีประสบการณ์สอน นะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ) มีเจตคติท…ตามตกลง วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เอกไทย และ สามารถสอน IB ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน 1. ครูผู้สอนรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ ครูธุรการ ช่วยงานทั่วไปในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ลักษณะงานตามคู่มือปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนานาชาติแพน เอเซีย 3. หน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 แล้ว และต้องช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่มอบหมายและเห็นสมควร วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30 น. 15.30 น.น. สำหรับวันท…

17 March 2017 | 3:13 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments