ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 07 Oct 2016

รับสมัครงาน หางาน ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 07 Oct 2016

บาลอ – โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ) ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เอกสารและหลักฐานในการสมัคร * ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อม…ฉบับจริง สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSACRIPT) พร้อมฉบับจริง ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตให้ประกอบการสอน หรือหนังสือรับรอง ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี) สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท วิธีการสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินท…

29 October 2016 | 2:42 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments