(จำนวน 13 อัตรา)โรงพยาบาลขอนแก่น จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (จำนวน 13 อัตรา)

งาน ค้นหางาน (จำนวน 13 อัตรา)โรงพยาบาลขอนแก่น จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (จำนวน 13 อัตรา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (จำนวน 13 อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพก…ารพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,990 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า 3 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต…

26 November 2016 | 3:54 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments