( จำนวน 29 อัตรา )มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครงาน หางานใหม่ ( จำนวน 29 อัตรา )มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จังหวัดลำปาง – ารธุรกิจ และ – มีผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และ – มีประสบการณ์สอน/การปฏิบัติงานทางการศึกษา หรือการทำงาน ด้านการจัดการหรือการบริหารธุรกิจ และ – มีผลงานวิจัยซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งอยู่ในฐาน TCI หรือสูงกว่า 1 เรื่อง และมี ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในระดับ นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 7 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 7.1 เกษตรศาสตร จำนวน 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านธุรก…ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง 1 คณะครุศาสตร์ 1.1การศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาการศึกษา ปฐมวัย และ – มีปร…

14 July 2016 | 5:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments