จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สมัครงาน มองหางาน จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จังหวัดปทุมธานี – Responsibilities รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร รวมทั้งบันทึกรายการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ปิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนทางการเงินและบัญชีแก่บุคลากร/หน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35… ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : การบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Open Office หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Languages: English – Fair Finance: Accounting EDUCATION PREFERRED คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 22 TO 35 SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Languages: English – Fair Finance…

20 October 2016 | 7:55 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments