ด่วน เจ้าหน้าที่ว่าจ้างและเงินเดือน (Payrall)

หางาน ค้นหางาน ด่วน เจ้าหน้าที่ว่าจ้างและเงินเดือน (Payrall)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) – จังหวัดเพชรบุรี – หรับกำหนดขั้นค่าจ้างและเงินเดือนโดยให้มีลักษณะที่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 3.จัดตั้งและบริหารงานระบบการประเมินผลค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องการวิเคราะห์ลากรจัดอันดับงานเพื่อจะได้จำแนกงานและกำหนดมาตรฐานงานได้ 4.ทำการบันทึกและเก็บรักษาเอกสารพรรณนาลักษณะงาน พรรณนาลักษณะตำแหน่งงาน คุณสมบัติเฉพาะงานและการจำแนกตำแหน่งงาน ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบในการกำหนดค่าจ้าง 5.เมื่อมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ให้ระบุลักษณะงานใหม่ไว้ในทะเบียนการจำแนกแรงงานที่มีอย…บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 , GMP , HACCP , ISO 14001:2004 โดย”เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตภัณฑ์เหนือมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมบริการที่ดีเลิศ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” ด่วน! เจ้าหน้าที่ว่าจ้างและเงินเดือน (Payrall) 1.จัดทำแผนค่าจ้างและเงินเดือนโดยให้ตั้งอยู่บนหลักการและนโยบายที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนายจ้างและลูกจ้าง 2.สร้างบรรทัดฐานที่ใช้สำ…

21 March 2017 | 4:27 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments