ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)

รับสมัครงาน ค้นหางาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)

กรมประชาสัมพันธ์ – กรุงเทพฯ – พลงที่มีคุณค่าและหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย ๒. ด้านการบริการ (๑) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ (๒) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ Qualification ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์ สมัครด้วยตนเอง: ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ…งคศิลป์ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี (๒) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (๓) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง (๔) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเ…

30 January 2017 | 8:40 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments