ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

หางาน มองหางาน ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 2808) ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หร….ac.th/per11.html 3)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html 4)กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ ข. ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร…

21 October 2017 | 7:38 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments