ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานเครือข่ายท้องถิ่น

รับสมัครงาน ค้นหางาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานเครือข่ายท้องถิ่น

จังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา – Watershed Management) เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – แผนงานประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการดำเนินโครงการเป็นเวลา 42 เดือน ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการในเขตจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยมีการประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ำ องค์กรประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว โครงการนี้จะเริ่มดำเนินงานในเดือนมีนา…บก.ไทยเอ็นจีโอ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน โครงการร่วมระหว่าง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – แผนงานประเทศไทย และ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing…

6 November 2015 | 7:18 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments