ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน

สมัครงาน งานใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน

จตุจักร, กรุงเทพฯ – ือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) หรือ TOEFL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.5 หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ 3. คุณสมบัติทั่วไป 3.1 เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.2 มีสัญชาติไทย 3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3.5 ไม่เป็นคนไร้คว…ต้นสังกัดกับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีท…

2 June 2016 | 3:55 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments