ธุรการฝ่ายสุขภาพสัตว์

สมัครงาน หางาน ธุรการฝ่ายสุขภาพสัตว์

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด – ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีกระบวนการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาขององค์การอนามัยโลก โดยได้รับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการมอบหนังสือรับรองมาตรฐาน และได้รับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ พร้อมสร้างความแปลกใหม่ในด้านการทํางานเพื่อให้เกิด สิ่งสร้างสรรค์ที่แตกต่างจาก แนวทางการทํางานรูปแ…บบเดิม อีกทั้งมีการดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบในการทํางานขององค์กรในด้านต่างๆอย่างจริงจัง และได้เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่หนึ่งในสามลําดับแรกของตลาดวงการยาที่เราร่วมแข่งขัน ธุรการฝ่ายสุขภาพสัตว์ 1. จัดทำ/จัดเก็บเอกสารของแผนกให้เป็นระบบ 2. จัดทำรายงานสรุปการขายของแผนกทุกเดือน 3. ช่วยงานด้านเอกสารของแผนกธุรการขาย 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิต 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน N/A สวัสด…

29 November 2015 | 8:23 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments