ธุรการ-การเงิน

สมัครงาน งานใหม่ ธุรการ-การเงิน

ไทย – วิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย ต้องการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ธุรการ-การเงิน มูลนิธิวันสกาย มีวัตถุประสงค์ ทำงานสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ตกอยูในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งในอำเภอสังขละบุรีพบว่ามีเด็กทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเกิดจากปัญห…า ความยากจน ความเจ็บป่วย คุณภาพชีวิตต่ำ ลูกมาก รายได้น้อย การหย่าร้าง การย้ายถิ่นแรงงานของพ่อแม่ รวมถึง ทัศนคติ ความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้ปกครอง นอกจากนั้นเรายังพบปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเช่น ความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดสิทธิเด็ก และการค้ามนุษย์ จากงานเล็กๆที่เริ่มต้นเมื่อสอง-สามปีก่อน ด้วยการสำรวจชุมชน เยี่ยมและพูดคุยกับครอบครัวถึงความสำคัญและสิทธิทางการศึกษาของบุตรหลาน ในปี 2558 มูลนิธิฯมุ่งมั่นจะขยายงานด้านการคุ้มครองเด็กให้ลงลึกและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างระบบ และกลไกการคุ้มครองเด็กใ…

19 August 2015 | 6:30 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments