ธุรการ ระยอง

สมัครงาน มองหางาน ธุรการ ระยอง

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฯ รายแรกของประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจบริการการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย ( Non – destructive Testing – NDT and Inspection ) ซึ่งมีความจำเป็นต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยอันจะนำไปสู่ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มพลังงานปิโตรเลียม สารเคมี โครงสร้างขนาดใหญ่ ระบบคมนาคม รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รับความไว้วา…งใจจากคู่ค้า ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ฯ จึงมีความต้องการพนักงานที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป้นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของบริษัท ฯ ต่อไป ธุรการ ระยอง 1. จัดพิมพ์รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รวบรวม บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเอกสาร ISO 3. สรุปค่าใช้จ่ายของ แผนก/ฝ่าย ส่งผู้บังคับบัญชา 4. รวบรวมรายงานการตรวจสอบเพื่อออกใบส่งงาน (Work Voucher) 5. รวบควมและสรุปใ…

18 November 2015 | 5:34 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments