นักกฎหมายด้านสถานะบุคคล

งาน หางานใหม่ นักกฎหมายด้านสถานะบุคคล

ไทย – นักกฎหมายด้านสถานะบุคคล ประกาศรับสมัครงาน Adventist Development and Relief Agency Thailand โครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand) มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ นักกฎหมายด้านสถาน…ะบุคคล เยี่ยมเยือนและติดตามบุคคลไรัรัฐไร้สัญชาติเพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น จดบันทึกและเก็บข้อมูลของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ 2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ทำงานทางกฎหมายด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ อย่างน้อย 3 ปี มีทักษะการแสวงหาข้อเท็จจริง และปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมายด้านสถานะบุคคลและสัญชาติได้ สามารถร่างคำร้องในการขอใช้สิทธิด้านสถานะบุคค…

30 July 2017 | 7:17 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments