นักบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) Project Coordinator

รับสมัครงาน ค้นหางาน นักบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) Project Coordinator

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – กรุงเทพฯ – เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานงานการจัดบริการวิชาการ การวิจัยการศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านอื่น ๆ’เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานงานการจัดบริการวิชาการ การวิจัยการศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านอื่น ๆ นักบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) Project Coordinator 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 21 ธ.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 16,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : ภาระงานหลักของนักบริหารทั่วไป ของศูนย์บริการวิชาการ มีดังนี้ 1…. ประสานงานการจัดโครงการและการประชุมทั้งกระบวนการ ได้แก่ การยื่นข้อเสนอโครงการ การทำหนังสืออนุมัติ การทำเอกสารขอยืมเงินและเบิกจ่ายเงิน เตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการประชุม ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วม การติดตามงานโครงการ การประเมินผลโครงการ การจัดทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน การจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการส่งให้ฝ่ายสารสนเทศ 2. ประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในกิจการของศูนย์บริการวิชาการ 4. รับผิดชอบในการเขียนโครงการที่ได้รับมอบหมาย 5. รับผ…

22 December 2015 | 11:43 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments