นักวิจัยอาวุโส ด้าน Remote Sensing

รับสมัครงาน กำลังหางาน นักวิจัยอาวุโส ด้าน Remote Sensing

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – ไทย – RESPONSIBILITIES ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมทั้งแบบ Optical และ Micro wave (มุ่งเน้นที่ระบบเซนเซอร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) ศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างของดาวเทียมทั้งสองแบบข้างต้น และศึกษาวิธีการใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการคาดการณ์พื้นที่ปลูกอ้อยและสภาวะของอ้อยในแต่ละช่วงเวลา พัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ที่เหมาะสมเพื่อจำแนกข้อมูลภาพระยะไกลแบบอัตโนมัติ (Auto Classification)ในกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกอ้อยและสภาพอ้อย ทำงานร่วมกับนักวิจัยทางด้านแบบจำลองพืช (Crop… modeling) เพื่อบูรณาการเทคนิคในการใช้ดัชนีพืชพรรณร่วมกับแบบจำลองพืชสำหรับการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยประเทศไทย พัฒนาและสืบค้นเทคนิคและวิธีการการทำงานชั้นสูงทางด้าน Remote Sensing ออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับทีมภาคสนามเพื่อทดสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายผลของการวิเคราะห์ จัดทำรายงานผลในเวลาที่กำหนดตามแผนงาน QUALIFICATIONS วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขา Remote sensing and GIS มีประสบการณ์การพัฒนาอัลกอรึทึมในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล ปร…

19 January 2018 | 8:38 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments