นักวิชาการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง (อัตราเจ้าหน้าที่)

สมัครงาน งานใหม่ นักวิชาการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง (อัตราเจ้าหน้าที่)

สาทร, กรุงเทพฯ – นักวิชาการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง (อัตราเจ้าหน้าที่) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้ นักวิชาการจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเจ้าหน้าที่) (link รายละเอียด ) บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ * กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ตามระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 สำรวจ เปรียบ…เทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบการตัดสินใจ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สอยตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ จัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์และระเบียบข้อบังคับขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อผู้ขอใช้บริการและผู้บริหารเชิงพัฒนาได้ จ…

18 August 2017 | 7:28 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments