นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – จังหวัดนนทบุรี – หนด (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔. ด้านการบริการ (๑) ให้บริการด้านวิชาการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และแนะนำความรู้ด้านการพยาบาลแก่บุคคลทางการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาล (๒) จัดเก็บข้อมูลด้านวิชาการพยาบาลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใ…ามสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพยาบาล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา แนวโน้ม ความต้องการด้านวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ (๒) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ (๓) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือก…

9 December 2016 | 5:13 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments