นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

สมัครงาน มองหางาน นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – กรุงเทพฯ – (1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติระบบราคาการเสื่อมค่าการสกึหรอประโยชน์ใช้สอยสมรรถภาพค่าบริการอะไหล่การ บํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพ ของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุ (2) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรพั ย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้โดยสะดวก (3) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภ…าพที่พร้อมใช้งาน จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือ เสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มาก ที่สุด (4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงาน…

7 July 2016 | 7:49 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments