นักวิชาการ 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน ค้นหางาน นักวิชาการ 2 ตำแหน่ง

ไทย – นักวิชาการ 2 ตำแหน่ง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้ นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน…ษาอังกฤษทางการสื่อสารในระดับดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน) 9) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือการปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ และ มีผลการสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล บทบาทหน้าที่ 1) ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการ 2) ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้ 3) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจนโครงการเสร็จสิ้น 4) สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ปร…

17 March 2018 | 8:47 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments