นักวิชาการ

งาน กำลังหางาน นักวิชาการ

ไทย – การจัดการความรู้และการปฏิรูปการศึกษา รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description) ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับก…บก.ไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครงานนักวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง แผนงานด้านการคุ้มครองเด็กในระบบงานสาธารณสุข แผนงานด้าน…

31 March 2016 | 4:27 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments