นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ )

หางาน กำลังหางาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – ดุสิต, ดุสิต, กรุงเทพฯ – รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร ด้วยมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ ) ภารงานโดยสังเขป 1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. จัดทำงบประมาณเงินร…ายได้ประจำปี 3. รายงานค่าใช้จ่าย ผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณ 4. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทน 21,880 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ด้านการจัดการอุตสาหกรรม) 2. มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แล…

12 September 2018 | 3:10 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments