นักสังคมสงเคราะห์

หางาน มองหางาน นักสังคมสงเคราะห์

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน – ตำบลบ้านแห, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – นักสังคมสงเคราะห์ JOB DESCRIPTION นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง Background สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 6 -18 ปี สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังเ…ิต ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง Scope of the position นักสังคมสงเคราะห์จะทำงานร่วมกับผู้ดูแลเด็กในบ้านพักหรือสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง ภายใต้การกำกับติดตามและประเมินผลจากผู้ปกครองสวัสดิภา…

9 July 2017 | 7:24 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments