นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา)

รับสมัครงาน ค้นหางาน นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา)

โรงพยาบาลพะเยา – จังหวัดพะเยา – านบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา) – ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพวิซกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สำรวจท้องท้องที่เพ… 7. ไม่เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 8. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 10. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลพะเยา จังหวัด : พะเยา วิธีการรับสมัครงาน : วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอ…

19 August 2018 | 7:27 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments