นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รับสมัครงาน กำลังหางาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน – กรุงเทพฯ – รรมชาติเพื่อให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. ด้านการบริการ (๑) ช่วยให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน (๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ…ื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ ๒. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สมัครทางอินเตอร์เน็ต: ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง…

14 March 2017 | 7:50 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments