ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

หางาน หางานใหม่ ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษ…ณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.03610/ว 1027 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 1.1 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉ…

26 August 2016 | 3:27 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments