ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร และพนักงานประจำห้องยา

รับสมัครงาน มองหางาน ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร และพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร และพนักงานประจำห้องยา ด้วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ๑.๑ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ๑.๑.๑ อัตราค่าจ…ยา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๓. คุณสมบัติทั่วไป ก. คุณสมบัติทั่วไป ๑ ตำแหน่งเภสัชกร เพศชายหรือหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์หทารแล้ว ๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ๓ มีสัญชาติไทย ๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๕ เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ข. ลักษณะต้องห้าม ๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ๒ เป็นคนไร้ความสามารถ คน…

5 June 2016 | 6:12 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments