ประกาศ ขอเลื่อนวัน เวลา การรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน วุฒิโท 2 อัตรา ตรี 1 อัตรา

รับสมัครงาน หางานใหม่ ประกาศ ขอเลื่อนวัน เวลา การรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน วุฒิโท 2 อัตรา ตรี 1 อัตรา

ไทย – ! ประกาศ !ขอเลื่อนวัน เวลา การรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน วุฒิโท 2 อัตรา ตรี 1 อัตรา ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน – เพศ ชาย – หญิง – สัญชาติไทย อายุ ระหว่าง ๒๒ – ๓๕ ปี – มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัต…ิหน้าที่ – มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ ๓. คุณสมบัติเฉพาะงาน – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แล…

28 September 2016 | 7:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments