ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

สมัครงาน กำลังหางาน ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ไทย – ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) Term of Reference (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการและเหตุผล สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ คณะกรรมการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ของสภาพระสังฆราชคาทอลิคแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ลี้ภัย ผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งท…ุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของงานดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาให้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งส่งผลให้โคเออร์มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป วัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษา 2.1 เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 2.2 เพื่อให้แผนกบุคคลของโคเออร์ ทำงานอย่างมืออาชีพ มีระบ…

12 August 2017 | 4:47 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments