ผช.ผจก. / สมุห์บัญชี (ปฏิบัติงานที่สำนักงานรังสิต ปทุมธานี)

หางาน มองหางาน ผช.ผจก. / สมุห์บัญชี (ปฏิบัติงานที่สำนักงานรังสิต ปทุมธานี)

ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – ตำบลปทุม, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี – ) – เบี้ยขยัน – ชุดฟอร์มพนักงาน – เงินสมทบกองทุน – ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – การตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : ผช.ผจก. / สมุห์บัญชี (ปฏิบัติงานที่สำนักงานรังสิต ปทุมธานี) รายละเอียดของงาน – จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัท และวิเคราะห์หาสาเหตุของรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด – จัดทำบัญชี และการปิดบัญชีแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดวางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด – จัดทำรายงานภาษีอากร และคำนวณภาษีของบริษัทตามที่ได้รับม…อบหมาย เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา – ควบคุมและบริหารงานด้าน Inventory และ Costing เพื่อบริหารต้นทุน – ควบคุม ดูแล ตรวจนับทรัพย์สิน วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี และข้อกำหนดของกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง วุฒิการศึกษา ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และบัญชี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีข…

18 June 2018 | 10:20 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments