ผู้จัดการด้านการประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (Performance Evaluation Manager)

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการด้านการประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (Performance Evaluation Manager)

ไทย – ลความคุ้มค่า งานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานด้านการขับเคลื่อน พัฒนา ภารกิจขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก – วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน – ควบคุม กำกับ ดูแล ติดต…รกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานประเมินผ…

14 July 2018 | 4:50 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments