ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

รับสมัครงาน หางาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

3BS Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า / บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR) แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสเพื่อจัดหาผู้ขาย / ผู้รับจ้างทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า / บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR) ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า / บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เจ…รจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า / บริการกับผู้ขาย / ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ทุก 6 เดือน หรือ 2 ครั้ง/ปี ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย / ผู้รับจ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือค…

21 January 2018 | 8:24 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments