ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด – จังหวัดสงขลา – มถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ 9. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทแก่ผู้ปฏิบัติงาน 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป 3. ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชี/ผู้ตรวจสอบ/ตรวจสอบภายใน/ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อน มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหาร…ตรวจสอบภายใน 5. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 6. กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน การกำกับดูแลด้าน Compliance ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามรายงานการตรวจสอบ 8. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถตรวจสอบงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รว…

16 November 2015 | 12:19 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments