ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด 09 Apr 2016

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด 09 Apr 2016

จังหวัดกระบี่ – ษาอังกฤษในเกณฑ์ดี และมีความรู้ในระบบ GMP และ ISO 9001 * รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท รับผิดชอบบริหารงานค่าจ้าง ฝึกอบรม สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ รับผิดชอบบริหารงานธุรการทั่วไป และงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบบริหารจัดการงานอื่นที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาบุคลาก…รทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทบทวนแผนงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และบริหารจัดการเชิงระบบให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ มอบหมาย สั่งการ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตามผลงานและรายงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปกครอง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งประสานงานทุกส่วนงานในองค์กร ให้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบของบริษัท ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการบริหารงานบุคลากรทุกฝ่ายทั้งองค์กร…

11 April 2016 | 3:53 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments