ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จังหวัดนนทบุรี – . 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 50,500+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. สามารถวิเคราะห์ และวางระบบงานได้เป็นอย่างดี 2.มีความเข้าใจในรายงานทางการเงินและบัญชีแยกประเภท 3.รับผิดชอบในการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาตรและประจำปี 4.กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีปฏิบัติงานของฝ่าย 5.ควบคุมและดูแลการจัดทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชีแยกประเภทของบริษัทฯใหญ่และบริษัทฯย่อย 6.ควบคุมและดูแลบัญชีรายวันให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตรงเวลาที่กำหนด 7.ตร…วจเช็คยอดรายรับ-รายจ่ายให้ตรงกับบัญชีที่จัดทำเพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกจำนวนเงินและรายการต่างๆเป็นไปโดยถูกต้อง 8.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 9.จัดเตรียมและยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทางภาษีประจำเดือน ครึ่งปี ประจำปีแก่สรรพากรรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางข้อกฏหมายทางบัญชีและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ 10.จัดสรรงานและหน้าที่ของพนักงานบัญขีให้ตรงกับความรู้ความสามารถรวมทั้งการจัดทั้งปรับปรุง SOPs ของฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบันข…

2 July 2016 | 10:31 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments