ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด – จตุจักร, กรุงเทพฯ – บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน 1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนธุรกิจ รายงานด้านการเงิน และงบประมาณโครงการ 2. จัดทำ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลของการใช้งบประมาณ และรายรับเพื่อประมวลผลความสำเร็จของแผนธุรกิจ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร 3. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก และบุคลากรภายนอกในการบริหารระบบ ERP สำหรับธุรกิจก่อสร้าง 4. จัดทำการวิเค…ราะห์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ด้านการเงินในโครงการลงทุน และธุรกิจใหม่ เพื่อดูผลตอบแทน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานของผู้บริหาร 5. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เพื่อหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และโอกาสให้กับองค์กร 6. บันทึกรายการเบิกจ่าย-รับเงิน ทั้งเงินสด และเงินฝากธนาคาร และลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 7. สรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อยในแต่ละเดือน 8. รับวางบิล และตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี 9. ทำใบสั่งจ่ายสรุปการจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อถ…

22 October 2015 | 7:53 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments