ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์ – กลุ่มบริษัท เกียรติอำไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (KAP Group) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณภูดิศ พิทยาภรณ์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและร่วมพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านกีฬาKAP Group ได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในนาม บริษัท เกียรติอำไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2537 เพื่อประกอบธุรกิจกลุ่มก่อสร้างงานอาคารและโยธา โดยมีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจ…ารงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงวางแผนทางด้านการเงินของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัท จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (Internal audit…

7 January 2017 | 11:07 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments