ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Shengtai Broware Thailand Co., Ltd – ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร – จังหวัดชลบุรี – 1.บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งระบบ(บัญชีทั่วไป,บัญชีต้นทุน,บัญชีสินทรัพย์ รวมถึงระบบการเงิน(รับ-จ่าย) 2.ปิดงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี 3.สามารถวางระบบโครงสร้าง วางแผนอัตรากำลังคน และการบริหารงานต่างๆในฝ่ายบัญชีและการเงินได้ 4.สามารถปิดและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากงบดุล งบกำไรขาดทุน,วิเคราะห์งบกระแสเงินสด,วางแผนด้านการเงิน และมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านต้นทุน 5.ผู้สมัครที่เคยผ่านงานการทำงานกับระบบ Express มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6.ติดต่อส…รรพากร,ติดต่อธนาคาร และประสานงานกับ Audit ได้ 7.จัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี,การเงินหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานบัญชี ของสายงานโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามรถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม กระเช้าเยี่ยมไข้ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะและค่าครองชีพ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน) ยูนิฟอร์ม…

21 May 2017 | 7:36 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments