ผู้จัดการฝ่ายผลิต

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

DAIWA KASEI (THAILAND) CO., LTD. – จังหวัดปราจีนบุรี – าพของแผนกPRODUCTIONให้เป็นไปตตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท – ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่นๆเพื่อแจ้งข่าวสารการผลิตมอบหมายติดตามและควบคุมดำเนินงาน – ดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับระบบการผลิตโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดในเรื่องSafety,Delivery,Cost,Environmentและการพัฒนาบุคลากรด้านความคิด – จะต้องทำให้แน่ใจว่าพนักงานได้ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิผลตามเวลาที่เหมาะสม/ถูกกำหนดไว้รวมทั้งรักษาการผลิตอย่างต่อเนื่อง – จะต้องทำให้แน่ใจว่าหนทางที่จะดำเนินงานให้บร…รลุเกี่ยวกับงานด้านการผลิตนั้นมีความ เพียงพอ – ทำหน้าที่ในการแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆพร้อมทั้งทบทวนและรักษาระบบการผลิต – ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามแผนและรักษาไว้ซึ่งกฏระเบียบของบริษัท – จัดให้มีการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงระบบงานภายในแผนก – ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำข้อกำหนด (Job description)แผนกPRODUCTION คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 30-45 ปีขึ้นไป – ปริญญาตรีขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี – อ่านพูดเขียนภาษาอังกฤษได้,สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเ…

3 August 2017 | 7:06 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments