ผู้จัดการสำนักกรรมการ(ประจำสำนักงานนนทบุรีและกาญจนบุรี)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการสำนักกรรมการ(ประจำสำนักงานนนทบุรีและกาญจนบุรี)

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี – ระจำปี ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักกรรมการ(ประจำสำนักงานนนทบุรีและกาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน 1. ด้านการบริหารจัดการและเลขานุการ ประสานงานภายในระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบกิจการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม จัดประชุม จัดเตรียมเอกสาร เชิญประชุม วาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ประสานกับสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรตรวจสอบภายใน ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทต…่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของการดำเนินงานของบริษัท” 4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ วิเคราะห์ ,บริหารจัดการ ,วางแผน , ควบคุม การใช้งบประมาณและทรัพยากรของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. ด้านงานสารสนเทศและคลังข้อมูล รายงานสรุปสถานภาพต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสาร ความน่าสนใจของหน่วยงาน สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ: หญ…

19 August 2017 | 10:45 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments